China China

Thumb_CHN_20080508-084445-512.jpg
Xiaosheng Mu
(Contestant 1)
Thumb_CHN_20080508-084945-543.jpg
Cheng Zhang
(Contestant 2)
Thumb_CHN_20080508-085644-777.jpg
Tianqi Wu
(Contestant 3)
Thumb_CHN_20080528-031902-721.jpg
Dongyi Wei
(Contestant 4)
Thumb_CHN_20080508-091357-621.jpg
Zhuo Chen
(Contestant 5)
Thumb_CHN_20080508-091751-043.jpg
Ruixiang Zhang
(Contestant 6)
Thumb_CHN_20080520-042909-872.jpg
Bin Xiong
(Leader)
Thumb_CHN_20080520-042844-825.jpg
Zhigang Feng
(Deputy leader)
Thumb_CHN_20080428-041623-581.jpg
Weigu Li
(Observer A)
Thumb_CHN_20080428-042142-487.jpg
Liping Liang
(Observer B)

Results of the contestants of China
Contestants  P1 P2 P3  P4 P5 P6  Total Award 
Xiaosheng Mu 77 7 77 7 42 Gold Medal
Cheng Zhang 77 7 77 0 35 Gold Medal
Tianqi Wu 77 7 70 0 28 Silver Medal
Dongyi Wei 77 7 77 7 42 Gold Medal
Zhuo Chen 77 7 77 0 35 Gold Medal
Ruixiang Zhang 77 7 77 0 35 Gold Medal