Macau Macau

Thumb_MAC_20080529-044133-799.jpg
Chi Wa Iao
(Contestant 1)
Thumb_MAC_20080529-050624-752.jpg
Ka Chon Ieong
(Contestant 2)
Thumb_MAC_20080529-042228-846.jpg
Chi Choi Wong
(Contestant 3)
Thumb_MAC_20080531-012357-937.jpg
Chao Keong Lo
(Contestant 4)
Thumb_MAC_20080530-035433-296.jpg
Hoi Cheng Fong
(Contestant 5)
Thumb_MAC_20080612-093235-984.jpg
Chi Tou Lam
(Contestant 6)
Thumb_MAC_20080602-012751-109.jpg
Ieng Tak Leong
(Leader)
Thumb_MAC_20080515-073726-606.jpg
Lung Yam Wan
(Deputy leader)

Results of the contestants of Macau
Contestants  P1 P2 P3  P4 P5 P6  Total Award 
Chi Wa Iao 57 0 41 0 17 Bronze Medal
Ka Chon Ieong 70 0 40 0 11 Honourable Mention
Chi Choi Wong 55 0 42 0 16 Bronze Medal
Chao Keong Lo 20 0 40 0 6
Hoi Cheng Fong 01 0 40 0 5
Chi Tou Lam 20 0 10 0 3